Ülkemizin biyoteknoloji alandaki insan gücü ve uzman gereksinimini yurtiçi kaynaklarla karşılamak, Tarımsal Biyoteknoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi sahibi olacak insan kaynağının yetiştirilmesi,Temel Biyoteknoloji Tekniklerinin ülkemizde yaygınlaştırılması, Ulusal ve uluslararası Tarımsal Biyoteknoloji alanındaki projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerinin geliştirilmesi, Lisansüstü öğrencilerin Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji gibi biyoteknolojinin temel alt dalları hakkında yeterli alt yapıya sahip olmasını sağlamak, Öğrencilerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) geliştirmek, Etik kurallara uymayı sağlama ve yaygınlaştırma, Sağlık, çevre, tarım gibi pek çok alandaki sorunların nedenlerinin tespiti için biyoteknolojik yöntemleri kullanma yöntemlerini geliştirme, Biyoteknolojik yöntemleri aynı zamanda sağlık, çevre, tarım gibi pek çok alandaki sorunların çözümü için de kullanabilme, Yeni biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmak, Biyoteknolojik cihazların kullanılması hususunda temel bilgiyi sağlamak, Araştırmaların yürütülmesi ve yayınlanması aşamalarında etik kurallara uygun olarak davranılmasını sağlamak, Ülkemizin biyoteknolojik sorunlarını tespit ederek ülke bazında çözümler üretilmesini amaçlamak, Başta tohumculuk sektörü olmak üzere milli çeşitlerin geliştirilmesi, Yerel gen kaynaklarının korunması ve yerli çeşit geliştirilmesinde kullanılmasının yolunu açmak, Yerli çeşitlerin ve gen kaynaklarının korunmasında modern tekniklerden faydalanılmasına katkı sunmak ve Uluslararası tarım pazarında rekabet gücü yüksek ürünler/tohumlar üretmek ve bu alanda kalifiye iş gücü oluşturmaya katkı sunmak çeşitli amaçlar edinilmiştir.